මේ කොල්ලකාපු ගීත මම අවුරුදු 22 ක් ගායනා කරපුවා - Roy Peiris | Sri Lanka Newspaper Articles

The latest and hot Sinhala NewsPaper Articles from Sri lanka

7 April 2013

මේ කොල්ලකාපු ගීත මම අවුරුදු 22 ක් ගායනා කරපුවා - Roy Peiris