මම කැමරාව ඉදිරියේ සෙල්ලං කරන කෙනෙක් නොවේ - Actress Chandani Seneviratne | Sri Lanka Newspaper Articles

The latest and hot Sinhala NewsPaper Articles from Sri lanka

17 June 2013

මම කැමරාව ඉදිරියේ සෙල්ලං කරන කෙනෙක් නොවේ - Actress Chandani Seneviratne