ඒ කාලේ මොබයිල් ෆෝන් තිබුණ නම් මම බැඳලා හමාරයි - Nalin Perera | Sri Lanka Newspaper Articles

The latest and hot Sinhala NewsPaper Articles from Sri lanka

2 June 2013

ඒ කාලේ මොබයිල් ෆෝන් තිබුණ නම් මම බැඳලා හමාරයි - Nalin Perera