දේශපාලකයා එක්ක සම්බන්දෙ - actress Nayana kumari | Sri Lanka Newspaper Articles

The latest and hot Sinhala NewsPaper Articles from Sri lanka

23 November 2014

දේශපාලකයා එක්ක සම්බන්දෙ - actress Nayana kumari

Ones stop for Sri Lankan News papers in Sinhala News - The only Sri Lankan newspaper with round the clock news updates - Nayana kumari is a popular Sri lankan Sri lankan Tele drama actress.