එයා කැමති නෑ - Dilini Lakmali | Sri Lanka Newspaper Articles

The latest and hot Sinhala NewsPaper Articles from Sri lanka

5 April 2015

එයා කැමති නෑ - Dilini Lakmali

Ones stop for Sri Lankan News papers in Sinhala News - The only Sri Lankan newspaper with round the clock news updates, Dilini Lakmali Talented Sri lankan Actress. ... Dilini Lakmali Sri Lankan Actress (1) · Dilini Lakmali Sri Lankan Actress (2) · Dilini Lakmali Sri Lankan Actress (3)