ෆෝන් එක ඉනේ - Dinakshie Priyasad | Sri Lanka Newspaper Articles

The latest and hot Sinhala NewsPaper Articles from Sri lanka

31 May 2015

ෆෝන් එක ඉනේ - Dinakshie Priyasad

Dinakshie Priyasad is a Sri Lankan teledrama actress and TV presenter. Dinakshie made her acting debut at the age of two in films directed by her father the veteran Sri Lankan film director Dinesh Priyasad.