ඔහු ලැබීම වාසනාවක් - Ishara Sandamini | Sri Lanka Newspaper Articles

The latest and hot Sinhala NewsPaper Articles from Sri lanka

30 May 2015

ඔහු ලැබීම වාසනාවක් - Ishara Sandamini

Ishara Sandamini Abeywickrama is a hot fashion model in Sri lanka. Ishara Sandamini is doing her studies to be a Aurivedic Doctor