පාඩුවේ ඉන්නවා නම් - Tharuka Wanniarachchi | Sri Lanka Newspaper Articles

The latest and hot Sinhala NewsPaper Articles from Sri lanka

30 May 2015

පාඩුවේ ඉන්නවා නම් - Tharuka Wanniarachchi

Tharuka Wanniarachchi is a Sri Lankan model and television actress. she gain popularity for her role on the television series Iti Mal & Situ Madura Teledrama.