සම්මාන පිට සම්මාන - Actress Shalani Tharaka | Sri Lanka Newspaper Articles

The latest and hot Sinhala NewsPaper Articles from Sri lanka

19 July 2015

සම්මාන පිට සම්මාන - Actress Shalani Tharaka

Sri Lanka Actress Shalani Tharaka Srilanka actress Shalani Tharaka Bi... Srilankan actress Shalini Tharaka, Ones stop for Sri Lankan News papers in Sinhala News - The only Sri Lankan newspaper with round the clock news updates