සෝමේ මට බයයි - Nadee Chandrasekara | Sri Lanka Newspaper Articles

The latest and hot Sinhala NewsPaper Articles from Sri lanka

10 August 2015

සෝමේ මට බයයි - Nadee Chandrasekara

Nadee Chandrasekara. Sinhala Beautiful Tele Drama and Sinhala Serial Actress Nadee Chandrasekara Nadee Chandrasekara Sinhala Beautiful Tele Drama