කරදරකාරී මංගල යෝජනා - Tharuka Wanni arachchi | Sri Lanka Newspaper Articles

The latest and hot Sinhala NewsPaper Articles from Sri lanka

10 August 2015

කරදරකාරී මංගල යෝජනා - Tharuka Wanni arachchi

Tharuka Wanniarachchi is a Sri Lankan model and television actress