මට අභියෝගයක් - Dananji Tharuka | Sri Lanka Newspaper Articles

The latest and hot Sinhala NewsPaper Articles from Sri lanka

13 September 2015

මට අභියෝගයක් - Dananji Tharuka

Dananji Tharuka Kaluarachchi is an upcoming model & actress of Sri Lanka with bunches of talents showing towards both modeling & acting. Photos