ප්‍රධාන චරිතයම ඕනෑ - Geethika rajapaksha | Sri Lanka Newspaper Articles

The latest and hot Sinhala NewsPaper Articles from Sri lanka

19 September 2015

ප්‍රධාන චරිතයම ඕනෑ - Geethika rajapaksha

Geethika Rajapaksha. Geethika Rajapaksha hot sri lankan model and actor. Jun 18 2015. Geethika Rajapaksha hot sri lankan model and actor. Geethika, She is always with a sparkling smile, any angle, any mood, any gesture. Her name is Geethika Rajapaksha.