දිලිනි කොරියා ගියේ? Actress Dilini Lakmali | Sri Lanka Newspaper Articles

The latest and hot Sinhala NewsPaper Articles from Sri lanka

24 October 2015

දිලිනි කොරියා ගියේ? Actress Dilini Lakmali

Actress: Dilini Lakmali Serial: Kaneru. ... Dilini Lakmali always seems to be able to sit down without moving her beautiful hair out of the way first.Dilini Lakmali hot images,dilini lakmali,bikini images,dilini ,Sri Lankan Actresses & Models Gallery