බහින කලාව - Amila Nadeeshani | Sri Lanka Newspaper Articles

The latest and hot Sinhala NewsPaper Articles from Sri lanka

10 October 2015

බහින කලාව - Amila Nadeeshani

Amila Nadeeshani is a sirasa super start finalist. she was the second runner up. she has a good voice and she is so beautiful too.Amila Nadeeshani Sinhala Songs,Amila Nadeeshani mp3 song list,Amila Nadeeshani songs free download,Amila Nadeeshani mp3 songs,Amila Nadeeshani