ෆේස් බුක් ලයික්ස් - Lasith Malinga | Sri Lanka Newspaper Articles

The latest and hot Sinhala NewsPaper Articles from Sri lanka

18 October 2015

ෆේස් බුක් ලයික්ස් - Lasith Malinga

Separamadu Lasith Malinga in Galle, Sri Lanka is a Sri Lankan cricketer and World T20 winning captain in 2014, (Sinhalese: සපරමාදු ලසිත් මාලිංග; born 28 August 1983) in Galle, Sri Lanka is a Sri Lankan cricketer and World T20