ඔප දුප - Nayana Kumari | Sri Lanka Newspaper Articles

The latest and hot Sinhala NewsPaper Articles from Sri lanka

25 October 2015

ඔප දුප - Nayana Kumari


Nayana Kumari is well talented outstanding actress in Srilankan teledrama sector.This srilankan hot actress got great skills on performance arts, nayana kumari akkage sinhala Rasa katha ... Nayana kumari sinhala wadihitiyanta pamanai sinhala fi l m Ranjan ramanayaka, Gayathri dias and Nayana kumari 2014 Hot New Video.