නෙහාරා වෙන්න බෑ - Shehani Kahandawala | Sri Lanka Newspaper Articles

The latest and hot Sinhala NewsPaper Articles from Sri lanka

24 October 2015

නෙහාරා වෙන්න බෑ - Shehani Kahandawala

Shehani Kahandawala is a new actress to talevision.She is starting her career by Sujatha teledrama.Shehani Kahandawala Very Hot Sri Lanka Actress Latest Leaked Stil