ඇග පේන ඇදුම් - Tharuka Wanni arachchi | Sri Lanka Newspaper Articles

The latest and hot Sinhala NewsPaper Articles from Sri lanka

26 October 2015

ඇග පේන ඇදුම් - Tharuka Wanni arachchi

Tharuka Wanniarachchi is a Sri Lankan model and television actress. she gain popularity for her role on the television series Iti Mal & Situ Madura Teledrama, Udari Warnakulasooriya Hot Photos ... Tharuka wanniarachchi Speaks,Tharuka wanniarachchi hot,Tharuka wanniarachchi new ... Manjula Kumari New Image