දුව සිංහල ක්‍රමයට - Wasana Dantha narayana | Sri Lanka Newspaper Articles

The latest and hot Sinhala NewsPaper Articles from Sri lanka

20 October 2015

දුව සිංහල ක්‍රමයට - Wasana Dantha narayana

Wasana Danthanarayana is a Sri Lankan leading fashion model, born in Colombo, Sri Lanka.Vasana Danthanarayana white Vasana Danthanarayana top model ... Vasana Danthanarayana navel Vasana Danthanarayana jeans, Vasana Danthanarayana with Miss & Mrs Sri Lanka