පෙම්වතෙක් නැහැ - Ruwangi Rathnayake | Sri Lanka Newspaper Articles

The latest and hot Sinhala NewsPaper Articles from Sri lanka

15 November 2015

පෙම්වතෙක් නැහැ - Ruwangi Rathnayake

Ruwangi Rathnayake is a Sri Lankan Actress born and Brought up in Sri Lanka. She is an actor cum producer. , Ruwangi rathnayaka Ruwangi rathnayaka age Ruwangi rathnayaka biodata Ruwangi rathnayaka gossips Ruwangi rathnayaka hight