සිනමා උළලේ හිට්එක - Actress Samanalee Fonseka | Sri Lanka Newspaper Articles

The latest and hot Sinhala NewsPaper Articles from Sri lanka

6 December 2015

සිනමා උළලේ හිට්එක - Actress Samanalee Fonseka

Samanalee Fonseka Samanalee Fonseka age Samanalee Fonseka bio Samanalee Fonseka hot Samanalee Fonseka new pictures, Samanali Fonseka is an actress, known for Le prix d'une femme Sri Lankan Actress Samanalee Fonseka