පැතිරුණු කටකතා - Ruwan Hettiarachchi | Sri Lanka Newspaper Articles

The latest and hot Sinhala NewsPaper Articles from Sri lanka

27 December 2015

පැතිරුණු කටකතා - Ruwan Hettiarachchi

Ruwan Hettiarachchi is a famous Sri Lankan artist who has composed and sung a wide range of songs. Ruwan Hettiarachchi has exhibited his/him musical, Ama Ruwan divorce. Sheryl Decker (Ama) and Ruwan divorce ... Sheril madaperadhiga prasangayakata neda yanne. Arabi polu ona wela, Sheryl decker And Ruwan Hettiarachchi Affair,Sheryl hot Photos,Beauty Pics,Sheryl