පුතාට සති 2කයි - Susara Dinal & Madhu | Sri Lanka Newspaper Articles

The latest and hot Sinhala NewsPaper Articles from Sri lanka

27 December 2015

පුතාට සති 2කයි - Susara Dinal & Madhu

Susara Dinal Weds Madhu Bogahawatta, The head of Sirasa TV ' Mahanama Surasena' aka Susara Dinal's wife Madhu Bogahawatta