ඩිල්ෂාන් ගැන කියයි - T .M Dilshan's wife Manjula | Sri Lanka Newspaper Articles

The latest and hot Sinhala NewsPaper Articles from Sri lanka

24 January 2016

ඩිල්ෂාන් ගැන කියයි - T .M Dilshan's wife Manjula

TM Dilshan & Actress Manjula Thilini

TM Dilshan & Actress Manjula Thilini

Sri Lanka famous cricket player T .M Dilshan wife, Manjula is a Sri Lankan teledrama actress and second wife of Dilshan. Both Dilshan and Manjula carry a very emotional relation