නටනකොට කැතයි ලු - Dinakshi Priyasad | Sri Lanka Newspaper Articles

The latest and hot Sinhala NewsPaper Articles from Sri lanka

20 March 2016

නටනකොට කැතයි ලු - Dinakshi Priyasad

Dinakshi Priyasad hot and latest photos news gossip  from Sri Lanka
Dinakshi Priyasad hot and latest photos news gossip and videos from Sri Lanka
Baminnahennadige Dinakshie Priyasad is a Sri Lankan teledrama actress and TV presenter. Priyasad made her acting debut at the age of two in films directed